Compliance

JEST DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA KAŻDEGO Z NAS – I POTRZEBUJE CIEBIE, MNIE I KAŻDEGO Z NAS!

Jako firma działająca na całym świecie, wizerunek i reputacja KAEFER są powiązane z postępowaniem każdego pracownika. Od wszystkich pracowników KAEFER, niezależnie od zajmowanego stanowiska, oczekuje się poszanowania prawa i wewnętrznych zasad obowiązujących w różnych krajach i kulturach, w których KAEFER prowadzi działalność. KAEFER nie dopuszcza żadnych kompromisów w zakresie etyki biznesowej. Niewłaściwe zachowanie nigdy nie leży w interesie KAEFER, a naruszenia nie będą tolerowane. Zgodność z przepisami jest integralną częścią procesów biznesowych KAEFER.

Każdy w KAEFER ma wpływ na firmę i kształtuje ją zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Nasza różnorodność oznacza różnorodność kultur, form prawnych i norm moralnych. Jednocześnie wspólne zaangażowanie jest niezbędne, aby przekroczyć granice poszczególnych krajów KAEFER, w oparciu o zaufanie i wspólny zestaw wartości i norm.

W rezultacie KAEFER jest mocno zaangażowany w zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami. KAEFER definiuje zgodność jako zbiór wewnętrznych zasad i procedur, które mają na celu zapobieganie, wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniami lub praktykami, które są nielegalne lub niezgodne ze standardami etycznymi i biznesowymi KAEFER. Chcemy unikać podstawowego ryzyka, zapewnić trwały sukces biznesowy oraz budować i utrzymywać oparte na zaufaniu i wiarygodne relacje z naszymi współpracownikami i partnerami biznesowymi. Jest to podstawa naszego sukcesu, ma najwyższą wartość i musi być chroniona. Dlatego nie tolerujemy naruszeń np. obowiązującego prawa, Kodeksu Postępowania w Biznesie KAEFER lub Kodeksu Postępowania Dostawców.

Kodeks Postępowania w Biznesie KAEFER określa sposób, w jaki działamy i prowadzimy działalność oraz dotyczy każdej osoby, która prowadzi interesy z Grupą KAEFER lub dla Grupy KAEFER na całym świecie, co oznacza wszystkich naszych pracowników, w tym wszystkie szczeble zarządzania w Grupie KAEFER, a także konsultantów, pracowników tymczasowych i podwykonawców.Te wiążące wytyczne postępowania zostały wyszczególnione w kilku kolejnych Politykach Grupy KAEFER, Kodeksie Postępowania Dostawców KAEFER (SCoC) oraz wewnętrznych Zasadach KAEFER.

Kodeks Postępowania Dostawców KAEFER (SCoC) zawiera kryteria jakościowe, społeczne i ekologiczne, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców.Obowiązuje on dostawców na całym świecie i jest częścią wszystkich nowych umów zakupowych zawieranych przez KAEFER.

Program zgodności KAEFER obejmuje również infolinię KAEFER Compliance Helpline (https://www.bkms-system.com/kaefer), wysoce zabezpieczony internetowy system informowania o nieprawidłowościach, który został stworzony w celu zaoferowania dostępnego na całym świecie kanału zgłaszania (podejrzewanych) naruszeń Kodeksu Postępowania w Biznesie KAEFER, Kodeksu Postępowania Dostawców KAEFER, Zasad KAEFER lub obowiązującego prawa, w razie potrzeby anonimowo.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Mecherzyńska

Local Compliance Officer

Ewelina Kwiatkowska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

INFOLINIA KAEFER COMPLIANCE

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można przesyłać różnymi kanałami, np.

  • korzystając z infolinii KAEFER Compliance Helpline – naszego wysoce bezpiecznego, internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości
    https://www.bkms-system.com/kaefer

Infolinia KAEFER Compliance jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę i mogą z niej korzystać pracownicy, dostawcy, klienci i inne osoby trzecie. Jest ona dostępna na całym świecie w różnych językach i umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Po uzyskaniu dostępu, infolinia KAEFER Compliance zapewnia jasne instrukcje i jest intuicyjna.

  • Kontaktując się z działem Corporate Group Compliance telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Email: compliance@kaefer.com
Phone: +49 421 3055 0,
Ad­dress: Markt­str. 2, 28195 Bre­men, Ger­many

Ten film podlega prawom autorskim w celu ochrony własności intelektualnej. Nie może być kopiowany i/lub zmieniany w celach komercyjnych lub prywatnych, ani w celu przekazania dalej. Osadzanie na innych stronach internetowych musi być autoryzowane przez twórcę tego filmu. Wszelkie prawa należą do Business Keeper AG.

Polityki Grupy KAEFER

Firma, na której można polegać

W KAEFER rozumiemy znaczenie zrównoważonego rozwoju, wypełniamy nasze zobowiązania i nie uznajemy kompromisów w zakresie BHP, ochrony środowiska, jakości i zgodności z przepisami. To przenika naszą kulturę i pozwala nam zapewnić stałą satysfakcję klientów oraz utrzymać długoterminową odporność naszej firmy.

Wspólnie pracujemy nad realizacją zobowiązań zawartych w Polityce Grupy KAEFER!

Polityka firmy
1. Polityka Grupy KAEFER

Polityka firmy określa nasze podstawowe zobowiązania, które charakteryzują naszą kulturę korporacyjną, a także nasz sposób prowadzenia działalności i pozwalają zapewnić stałą satysfakcję klienta, aby utrzymać trwałą relację z klientem

Polityka Praw Człowieka
2. KAEFER - Polityka Praw Człowieka

Polityka Praw Człowieka określa nasze zaangażowanie w poszanowanie praw człowieka w organizacji i jej łańcuchu wartości oraz kieruje się międzynarodowymi standardami. Obejmuje ona równość i wolność od dyskryminacji, wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych, prawa pracownicze, wolność od nękania lub zastraszania, pracy przymusowej i pracy dzieci

Polityka Zrównoważonego Rozwoju / ESG
3. KAEFER Polityka Zrównoważonego Rozwoju / ESG

Polityka Zrównoważonego Rozwoju/ESG określa nasze ogólne zobowiązanie do integracji ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i dobrego zarządzania (ESG) w całym naszym łańcuchu wartości

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
4. Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Polityka BHP określa nasze zobowiązanie do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapobieganie urazom i chorobom związanym z pracą

Polityka Środowiskowa
5. Polityka Środowiskowa

Polityka środowiskowa określa nasze zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez identyfikowanie, ograniczanie i monitorowanie wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne w ramach naszej działalności biznesowej oraz promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk pracy.

Polityka Jakości
6 Polityka Jakości

Polityka Jakości określa nasze zobowiązanie do zapewnienia satysfakcji klienta poprzez skuteczne procedury i wysokiej klasy usługi

Polityka Prywatności
7 Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa w jaki sposób, przez kogo i przez jaki okres przetwarzane są informacje oraz do jakiego celu i na jakiej podstawie są wykorzystywane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji
8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji

Określa w jakim celu, przez kogo i w jakim okresie czasu mogą być przetwarzane dane osób starających się o zatrudnienie oraz jakie prawa w związku z tym im przysługują

Kodeks Postępowania w Biznesie KAEFER

Zdefiniowaliśmy globalnie wiążące zasady dla Grupy KAEFER, które mają na celu pomóc naszym pracownikom postępować etycznie, uczciwie i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Kodeks Postępowania Dostawców KAEFER

Kodeks postępowania dostawców określa nasze oczekiwania wobec naszych dostawców, aby podzielali te same wartości i spełniali standardy, które wdrożyliśmy i stosujemy w naszej firmie.

System Zarządzania Zgodnością KAEFER

Niniejszy dokument opisuje nasz ogólnogrupowy System Zarządzania Zgodnością.