Zarząd KAEFER Polska

Zarząd KAEFER S.A.

KAEFER S.A jest reprezentowany przez członków Zarządu, którymi są Jarosław Pietrzyk (CEO), Ewelina Kwiatkowska (CFO) i Wojciech Puch (COO). Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą i bezpośrednio jej podlegają.

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie Spółką i jej codzienną działalność. Koncentruje się na rozwoju strategicznym, wdrażaniu standardów i systemów oraz promowaniu jej działalności.

Jarosław Pietrzyk

Prezes Zarządu (CEO)

Lider z 28-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 17 lat spędzonych na szczeblu Zarządu w firmach działających w obszarze specjalistycznego budownictwa przemysłowego głównie w sektorach przemysłu petrochemicznego, chemicznego, energetycznego i ciężkiego. Posiada wykształcenie inżynierskie oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, włączając w to udane procesy restrukturyzacje. Jego międzynarodowe doświadczenie obejmuje prace w Libii oraz zarządzanie wielokulturowymi projektami w Europie, co pozwoliło mu na zbudowanie trwałych relacji z partnerami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Pan Pietrzyk pełnił już funkcję Prezesa Zarządu w KAEFER S.A. o latach 2018 – 2020.

Pan Jarosław Pietrzyk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego o specjalizacji: konstrukcje budowlane. Ukończył również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze programu MBA.

Ewelina Kwiatkowska

Wi­ce­pre­zes Za­rzą­du ds. Fi­nan­so­wych (CFO)

Me­ne­dżer z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w ob­sza­rze fi­nan­sów. Wcze­śniej zdo­by­wa­ła do­świad­cze­nie za­rów­no w kon­sul­tin­gu jako pra­cow­nik Pri­ce­wa­ter­ho­use­Co­opers (PwC) oraz w biz­ne­sie jako Dy­rek­tor Za­rzą­dza­ją­cy w fir­mie świad­czą­cej usłu­gi fi­nan­so­we dla bran­ży usług prze­my­sło­wych oraz jako Dy­rek­tor Fi­nan­so­wy z funk­cją Wi­ce­pre­ze­sa Za­rzą­du w bran­ży ma­szy­no­wej w Pol­sce. Pani Kwiat­kow­ska do­łą­czy­ła do KA­EFER S.A. w 2019 roku jako Dy­rek­tor Fi­nan­so­wy.

Pani Ewe­li­na Kwiat­kow­ska stu­dio­wa­ła Za­rzą­dza­nie Fi­nan­sa­mi, po­sia­da ty­tuł ma­gi­stra eko­no­mii oraz ukoń­czy­ła aka­de­mię ICAN In­sti­tu­te (the Ha­rvard Bu­si­ness Scho­ol pro­gram). Po­sia­da rów­nież upraw­nie­nia do­rad­cy po­dat­ko­we­go oraz kwa­li­fi­ka­cje CIMA (Char­te­red In­sti­tu­te of Ma­na­ge­ment Ac­co­un­tants, Wiel­ka Bry­ta­nia).

Wojciech Puch

Wi­ce­pre­zes Za­rzą­du ds. Ope­ra­cyj­nych (COO)

In­ży­nier z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem me­ne­dżer­skim w za­rzą­dza­niu pro­jek­ta­mi oraz za­rzą­dza­niu przed­się­bior­stwem. Od po­cząt­ku ka­rie­ry za­wo­do­wej zwią­za­ny z sek­to­rem bu­dow­nic­twa prze­my­sło­we­go. Do KA­EFER do­łą­czył w 2016 roku, aby po­pro­wa­dzić gru­pę klu­czo­wych pro­jek­tów fir­my. W póź­niej­szym okre­sie peł­nił funk­cje sze­fa od­dzia­łu i re­gio­nu.

Pan Woj­ciech Puch  jest ab­sol­wen­tem Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, gdzie ukoń­czył In­ży­nie­rię Mo­sto­wą, stu­dio­wał rów­nież Za­rzą­dza­nie Kon­trak­ta­mi.