Pa­syw­na ochro­na prze­ciw­po­ża­ro­wa (POP)

Stawiamy czoła ogniowi

Zna­cze­nie pa­syw­nej ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej sta­je się za­zwy­czaj naj­bar­dziej oczy­wi­ste po fak­cie. Dla­te­go KA­EFER nie­ustan­nie sta­ra się być o krok do przo­du, opra­co­wu­jąc i wdra­ża­jąc sys­te­my pa­syw­nej ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej, któ­re za­pew­nia­ją naj­wyż­szy po­ziom bez­pie­czeń­stwa, chro­niąc lu­dzi w obiek­tach prze­my­sło­wych i obiek­tach in­ne­go prze­zna­cze­nia.

KA­EFER po­sia­da do­świad­cze­nie i wie­dzę spe­cja­li­stycz­ną, któ­re po­zwa­la­ją trzy­mać ogień w ry­zach – od pro­duk­tów po­przez roz­wią­za­nia do­sto­so­wa­ne do po­trzeb klien­ta po kom­plet­ne pla­no­wa­nie, roz­wój i wy­ko­na­nie sys­te­mów ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej na dużą ska­lę.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Jacek Nagodziński

Dyrektor Oddziału Płock

POP w prze­my­śle i ener­ge­ty­ce

Powstrzymanie ognia.

Pożar jest i zawsze będzie poważnym zagrożeniem. Jednak, dzięki innowacjom technologicznym, KAEFER może podjąć kroki w celu zminimalizowania tego ryzyka i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem pożarowym. Szczególnie w dużych budynkach, kompleksach i obiektach przemysłowych, jak również w przemyśle stoczniowym i morskim.

Produkty i usługi Grupy KAEFER
 • Uszczelnienie kabli
 • Okładziny kanałów powietrznych i szyn wsporczych
 • Powłoki przeciwpożarowe, obudowy, fasady i okna
 • Ochrona przeciwpożarowa zbiorników przed określonymi rodzajami ognia aż do izolacji przeciwpożarowej strumieniowej
 • Koncepcje i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Systemy z materiałów kompozytowych o doskonałych właściwościach przeciwpożarowych
 • Niepalne izolacje przewodów rurowych

POP w budownictwie cywilnym

Systemy ochrony przeciwpożarowej Grupy KAEFER dla budynków i tuneli

 • Prefabrykacja
 • Osłona dźwigarów stalowych i filarów
 • Kanały powietrzne
 • Kanały kablowe
Wykonanie puszki ENERGY Firecover® .