Zdo­bądź z nami za­wód

Na­sza szko­ła w Tar­no­wie

50 lat temu, dzię­ki sta­ra­niom dy­rek­to­ra Marcela Stana z PRT Ter­mo­izo­la­cja (spół­ki bę­dą­cej jed­ną z pod­wa­lin KAEFER S.A.) i dy­rek­to­ra Za­sad­ni­czej Szko­ły Za­wo­do­wej w Tar­no­wie – pana Józefa Pierzchały, otwar­to Zasadniczą Szkołę Zawodową przy PRT Termoizolacja, szko­lą­cą mło­dzież w za­wo­dzie „mon­ter izo­la­cji bu­dow­la­nej”. W dniu 01.09.1968 roku roz­po­czę­ło w niej na­ukę 41 uczniów.

Szko­ła prze­trwa­ła prze­mia­ny ustro­jo­we pań­stwa, licz­ne re­for­my edu­ka­cyj­ne oraz re­struk­tu­ry­za­cje i zmia­ny wła­sno­ścio­we we­wnątrz fir­my. Było to moż­li­we dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu wie­lu lu­dzi, któ­rzy po­tra­fi­li prze­wi­dy­wać po­trze­by ryn­ku i w za­leż­no­ści od nich wła­ści­wie mo­dy­fi­ko­wać pro­gram i for­my szko­le­nia. W cią­gu mi­nio­nych 50-ciu lat szko­łę w Tar­no­wie ukoń­czy­ło 1409 absolwentów.

Obec­nie pla­ców­ka kształ­ci w za­wo­dach „monter izolacji przemysłowej“, „blacharz izolacji przemysłowej” oraz „murarz pieców przemysłowych“. W roku szkol­nym 2018/​2019 do szko­ły uczęsz­cza­ło 125 uczniów.

Ewe­ne­men­tem na ska­lę kra­jo­wą jest fakt za­trud­nia­nia przez KAEFER S.A. wszyst­kich chęt­nych ab­sol­wen­tów.

Ab­sol­wen­ci szko­ły w Tar­no­wie to za­rów­no obec­ni eme­ry­ci jak i pra­cow­ni­cy zaj­mu­ją­cy od­po­wie­dzial­ne sta­no­wi­ska na klu­czo­wych pro­jek­tach KAEFERA w kra­ju i za gra­ni­cą.

Wy­cho­wan­ko­wie tar­now­skiej szko­ły zaj­mu­ją rów­nież wy­so­kie miej­sca w Mistrzostwach Polski Monterów Izolacji Przemysłowych, or­ga­ni­zo­wa­nych przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych.

Od 2008 roku bio­rą rów­nież udział w Mistrzostwach Europy, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez FESI ( European Federation of Associations of Insulation Contractors) zaj­mu­jąc do­tych­czas na­stę­pu­ją­ce miej­sca:

  • 2008 r. Kopenhaga        III miejsce
  • 2010 r. Stavanger            IV miejsce
  • 2012 r. Berlin                     II miejsce
  • 2014 r. Kraków                  I miejsce
  • 2016 r. Kolonia                  I miejsce
  • 2018 r. Kolonia                 III miejsce
  • 2023 r. Feuchtwangen  II miejsce

Wy­so­ki po­ziom na­ucza­nia po­twier­dza do­dat­ko­wo za­trud­nie­nie ab­sol­wen­tów tar­now­skiej szko­ły z roku 2018 r. w Warsztacie Centralnym KAEFERA w Norymberdze.

Od 1998 r. szko­ła sku­tecz­nie po­zy­sku­je środ­ki unij­ne, do­fi­nan­so­wa­nie i re­fun­da­cje nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści  edu­ka­cyj­nej.

Szko­ła w Tar­no­wie ści­śle współ­pra­cu­je z Państwowymi Ośrodkami Egzaminacyjnymi przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Izbie Rzemiosła.

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

kaefer_en from KAEFER S.A. on Vimeo.

Damian Cup i Krzysztof Sarad, Monterzy Izolacji Przemysłowych w KAEFER S.A.

Pan Krzysztof Sarad, Dyr. Kazimierz Golec i pan Damian Cup – Mistrzostwa Europy 2016, Kolonia – 1 miejsce

Uczniowie i kadra nauczycielska