Współpraca

Podwykonawcy

Nie by­li­by­śmy w sta­nie ofe­ro­wać wy­so­kich stan­dar­dów usług, gdy­by­śmy nie współ­pra­co­wa­li z pod­wy­ko­naw­ca­mi, tak samo za­an­ga­żo­wa­ny­mi w ja­kość i bez­pie­czeń­stwo jak my. Dla­te­go współ­pra­cu­je­my tyl­ko z wy­bra­ny­mi do­staw­ca­mi i pod­wy­ko­naw­ca­mi. Za­wsze szu­ka­my wła­ści­we­go part­ne­ra, a sy­ner­gia jest dla nas bar­dzo waż­na. Dzię­ki temu mo­że­my za­pew­nić wy­so­ką ja­kość, ja­kiej ocze­ku­ją od nas nasi klien­ci.

Zgłoszenie on-line podwykonawców

Czy sądzisz, że mógłbyś współpracować z KAEFER jako podwykonawca? Jesteś zainteresowany współpracą z wiodącą w branży, innowacyjną firmą?
Z niecierpliwością czekamy na wiadomość od Ciebie i na Twoje zgłoszenie.
W celu nawiązania współpracy i poznania warunków wypełnij formularz, a my jak najszybciej skontaktujemy się z Tobą.

  Dane podstawowe  Zakres możliwej współpracy

  Wskaż preferowane branże

  Dodatkowe informacje

  Obszar działania
  Cała PolskaZagranicadolnośląskiekujawsko-pomorskielubelskielubuskiełódzkiemałopolskiemazowieckieopolskiepodkarpackiepodlaskiepomorskieśląskieświętokrzyskiewarmińsko-mazurskiewielkopolskiezachodniopomorskie

  Dane kontaktowe