Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Ochro­na da­nych jest waż­na dla KA­EFER. Na­le­ży pa­mię­tać, że dane za­war­te na stro­nie in­ter­ne­to­wej KA­EFER słu­żą wy­łącz­nie ce­lom in­for­ma­cyj­nym, a nie ja­kie­mu­kol­wiek in­ne­mu wy­ko­rzy­sta­niu i roz­po­wszech­nia­niu.

 

De­kla­ra­cja o ochro­nie da­nych oso­bo­wych na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.ka­efer.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW – STRONA WWW

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest KA­EFER S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Po­znań­ska 21/​48.

KAEFER wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@indas.pl  lub listownie, na adres: KAEFER S.A., ul. Padlewskiego 6, 41-800 Zabrze w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Strona WWW

Kie­dy od­wie­dza­cie Pań­stwo stro­nę in­ter­ne­to­wą KA­EFER, prze­glą­dar­ka z Pań­stwa urzą­dze­nia au­to­ma­tycz­nie wy­sy­ła in­for­ma­cję do ser­we­ra na na­szej stro­nie. Te in­for­ma­cje są gro­ma­dzo­ne w tzw. log file. Dane, któ­re tam są au­to­ma­tycz­nie prze­sy­ła­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez krót­ki czas to:

 • adres IP urządzenia, z którego się Państwo łączycie,
 • data i godzina prośby dostępu,
 • nazwa i adres URL pliku,
 • strona internetowa, z której poproszono o dostęp,
 • użyta przeglądarka oraz, jeśli to możliwe, nazwa systemu operacyjnego

Po­wyż­sze dane będą prze­twa­rza­ne przez KA­EFER w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:

 • zapewnienie bezproblemowego dostępu, łączności ze stroną Spółki,
 • zapewnienie, że strona KAEFER jest przyjazna użytkownikom,
 • zapewnienie jak najlepszego systemu ochrony i stabilności,
 • dla innych statystycznych i administracyjnych celów.

Prze­twa­rza­nie da­nych jest zgod­ne z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Uza­sad­nio­ne in­te­re­sy KA­EFER wy­ni­ka­ją z wy­ka­za­nych po­wy­żej ce­lów gro­ma­dze­nia da­nych oso­bo­wych. KA­EFER po­słu­gu­je się tymi da­ny­mi rów­nież, aby stwo­rzyć za­rys Pań­stwa oso­bo­wo­ści.

Formularz kontaktowy

Na stro­nie in­ter­ne­to­wej KA­EFER znaj­du­ją się dwa for­mu­la­rze, po­przez któ­re mo­że­cie być Pań­stwo z nami
w kon­tak­cie. Z jed­nej stro­ny jest tam for­mu­larz umoż­li­wia­ją­cy za­da­nie ja­kie­go­kol­wiek py­ta­nia a z dru­giej – for­mu­larz apli­ka­cji in­ter­ne­to­wej dla Współ­part­ne­rów KA­EFER.

W stan­dar­do­wej wer­sji for­mu­la­rza ob­li­ga­to­ryj­nie mu­szą zo­stać wy­peł­nio­ne na­stę­pu­ją­ce dane: na­zwa, ema­il ad­res. W for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym do apli­ka­cji on­li­ne jako Współ­part­ner mogą Pań­stwo zwra­cać się bez­po­śred­nio do od­po­wied­nie­go pod­od­dzia­łu. W tym okre­ślo­nym for­mu­la­rzu znaj­du­ją się obo­wiąz­ko­we pola, któ­re na­le­ży wy­peł­nić: na­zwa, ad­res, ad­res e-mail. Wy­ma­ga­ny jest tu waż­ny ad­res e-mail, tak by KA­EFER wie­dział kto chce się skon­tak­to­wać i by móc udzie­lić od­po­wie­dzi. Do­dat­ko­we in­for­ma­cje mogą być do­bro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne przez Pań­stwa w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym.

Wy­żej opi­sa­ne prze­twa­rza­nie da­nych dla ce­lów mar­ke­tin­go­wych, jest zgod­ne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz
z Pań­stwa do­bro­wol­ną zgo­dą. Od­by­wa się to w wer­sji elek­tro­nicz­nej po­przez za­zna­cze­nie X w okien­ku check box. Wy­ra­że­nie zgo­dy (za­zna­cze­nie X) Pań­stwo jako od­wie­dza­ją­cy na­szą stro­nę in­ter­ne­to­wą udzie­la­cie KA­EFER po­przez prze­sła­nie for­mu­la­rza wraz z da­ny­mi.

Na Pań­stwa proś­bę dane oso­bo­we gro­ma­dzo­ne przez KA­EFER po­trzeb­ne do uży­cia for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go będą au­to­ma­tycz­nie usu­nię­te ze stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Pań­stwa za­py­ta­nie/​apli­ka­cja jako Współ­part­ne­ra bę­dzie prze­ka­zy­wa­ne we­wnętrz­nie w ob­rę­bie Gru­py KA­EFER. Do­ty­czy to tak­że wy­żej wy­mie­nio­nej zgo­dy. Pań­stwa proś­ba/ apli­ka­cja jako Współ­part­ne­ra bę­dzie prze­twa­rza­na i prze­cho­wy­wa­na w nor­mal­nym toku dzia­łal­no­ści i usu­nię­ta zgod­nie z prze­pi­sa­mi.

Pliki cookie

KA­EFER uży­wa na swo­jej stro­nie tzw. pli­ków cookie. Są to małe pli­ki, któ­re Pań­stwa prze­glą­dar­ka au­to­ma­tycz­nie stwa­rza i któ­re są prze­cho­wy­wa­ne na Pań­stwa urzą­dze­niu pod­czas od­wie­dza­nia na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. Pli­ki cookie nie nisz­czą urzą­dze­nia, nie jest to zło­śli­we opro­gra­mo­wa­nie. In­for­ma­cje gro­ma­dzo­ne są w cookie, któ­re po­wsta­ją za każ­dym ra­zem, gdy łą­czą się Pań­stwo ze stro­ną in­ter­ne­to­wą. Nie zna­czy to jed­nak, że dzię­ki in­for­ma­cjom prze­cho­wy­wa­nym w cookie KA­EFER roz­po­zna Pań­stwa toż­sa­mość.

Uży­cie pli­ków cookie spra­wia, że stro­na in­ter­ne­to­wa jest bar­dziej przy­ja­zna. KA­EFER uży­wa tzw. cza­so­wych cookie, by roz­po­znać co od­wie­dza­ją­cy oglą­da­ją naj­czę­ściej. Te pli­ki są au­to­ma­tycz­nie usu­wa­ne po opusz­cze­niu stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Pli­ki cookie są uży­wa­ne rów­nież do ce­lów sta­ty­stycz­nych, in­for­mu­ją jak czę­sto dana stro­na jest od­wie­dza­na, in­for­ma­cje te słu­żą do ulep­sza­nia na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. Te pli­ki umoż­li­wia­ją roz­po­zna­nie od­wie­dza­ją­cych stro­nę in­ter­ne­to­wą. Są one po krót­kim cza­sie usu­wa­ne.

Dane prze­twa­rza­ne przez co­okie są wy­ma­ga­ne dla po­wyż­szych ce­lów by chro­nić praw­ne in­te­re­sy KA­EFER przed oso­ba­mi trze­ci­mi, co jest zgod­ne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więk­szość prze­glą­da­rek au­to­ma­tycz­nie ak­cep­tu­je pli­ki cookie, ale moż­na rów­nież tak usta­wić prze­glą­dar­kę by żad­ne pli­ki cookie nie były gro­ma­dzo­ne na kom­pu­te­rze i wte­dy za­wsze po­ja­wia się in­for­ma­cja przed no­wym pli­kiem cookie. Cał­ko­wi­te wy­łą­cze­nie pli­ków cookie może spo­wo­do­wać, że stro­na in­ter­ne­to­wa KA­EFER nie bę­dzie dzia­ła­ła cał­ko­wi­cie po­praw­nie.

Narzędzia analityczne

KA­EFER uży­wa Go­ogle Ana­ly­tics w celu do­sto­so­wa­nia za­po­trze­bo­wa­nia i po­stę­pu­ją­cej opty­ma­li­za­cji swo­jej stro­ny in­ter­ne­to­wej, co jest zgod­ne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Go­ogle Ana­ly­tics jest ser­wi­sem ana­li­tycz­nym na­le­żą­cym do Go­ogle Inc. W tym kon­tek­ście z jed­nej stro­ny two­rzo­ne są pro­fi­le ano­ni­mo­wych użyt­kow­ni­ków a z dru­giej stro­ny uży­wa­ne są pli­ki co­okie.

In­for­ma­cje ge­ne­ro­wa­ne przez pli­ki co­okie na te­mat Pań­stwa użyt­ko­wa­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej KA­EFER są prze­sy­ła­ne do ser­we­ra Go­ogle w USA i tam gro­ma­dzo­ne. Prze­sy­ła­ne są na­stę­pu­ją­ce dane:

 • typ, wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL,
 • adres IP,
 • godzina wejścia.

In­for­ma­cje są uży­wa­ne w celu oce­ny ko­rzy­sta­nia z wi­try­ny in­ter­ne­to­wej KA­EFER, skom­ple­to­wa­nia ra­por­tów na te­mat po­dej­mo­wa­nych czyn­no­ści i dzia­łań na stro­nie oraz by za­pew­nić dal­szą ob­słu­gę stro­ny in­ter­ne­to­wej i jej uży­cia do ce­lów np. mar­ke­tin­go­wych czy pro­jek­to­wa­nia stron in­ter­ne­to­wych. In­for­ma­cje te mogą być prze­sła­ne do osób trze­cich, je­śli tego wy­ma­ga pra­wo lub je­śli oso­by trze­cie prze­twa­rza­ją te dane w ra­mach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Pod żad­nym po­zo­rem Pań­stwa ad­res IP nie bę­dzie udo­stęp­nio­ny. Ad­res IP po­zo­sta­je ano­ni­mo­wy, tak­że iden­ty­fi­ka­cja jest nie­moż­li­wa.

Mogą Pań­stwo od­mó­wić uży­cia pli­ków co­okie po­przez wy­łą­cze­nie od­po­wied­nich usta­wień w swo­jej prze­glą­dar­ce, na­le­ży mieć jed­nak na uwa­dze fakt, że wte­dy mogą Pań­stwo nie być w sta­nie użyć wszyst­kich funk­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej KA­EFER. Mogą tak­że za­po­biec Pań­stwo gro­ma­dze­niu da­nych ge­ne­ro­wa­nych przez pli­ki cookie w za­leż­no­ści od uży­wa­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej (włącz­nie z ad­re­sem IP) i prze­twa­rza­nie tych da­nych przez Go­ogle po­przez po­bra­nie i za­in­sta­lo­wa­nie na Pań­stwa urzą­dze­niu prze­glą­dar­ki add-on.

Jako al­ter­na­ty­wę dla prze­glą­dar­ki add-on, szcze­gól­nie dla prze­glą­da­rek na urzą­dze­niach mo­bil­nych, mogą Pań­stwo tak­że po­wstrzy­mać gro­ma­dze­nie da­nych przez Go­ogle Ana­ly­tics. Opt-out cookie są skon­fi­gu­ro­wa­ne tak, by za­po­bie­gać gro­ma­dze­niu da­nych w przy­szło­ści w mo­men­cie wi­zy­ty na stro­nie in­ter­ne­to­wej KA­EFER. Pli­ki cookie opt-out sa waż­ne tyl­ko na tej prze­glą­dar­ce i tyl­ko dla stro­ny KA­EFER i są gro­ma­dzo­ne na Pań­stwa urzą­dze­niu. W mo­men­cie usu­nię­cia pli­ków cookie z prze­glą­dar­ki na­le­ży po­now­nie za­in­sta­lo­wać opt-out cookie.

KA­EFER uży­wa wty­czek i lin­ków na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej, co jest zgod­ne z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, po to by uczy­nić Gru­pę KA­EFER bar­dziej zna­ną. Wtycz­ki plug-ins i lin­ki są zin­te­gro­wa­ne przez KA­EFER za po­mo­cą tzw. me­to­dy dwóch klik­nięć two-cliks. Ma to na celu jak naj­więk­szą ochro­nę osób od­wie­dza­ją­cych stro­nę in­ter­ne­to­wą KA­EFER.

 

Stro­na in­ter­ne­to­wa KA­EFER za­wie­ra mi­ni­mum jed­ną wtycz­kę z ser­wi­su You Tube, któ­ra na­le­ży do Go­ogle Inc. Samo od­wie­dze­nie stro­ny in­ter­ne­to­wej KA­EFER nie po­wo­du­je uru­cho­mie­nia wtycz­ki You Tube. W związ­ku z tym KA­EFER ak­ty­wo­wał mo­del zdal­nej ochro­ny da­nych do­ty­czą­cy ka­na­łu You Tube. Tyl­ko po­przez po­twier­dze­nie (klik­nię­cie), że chcą Pań­stwo włą­czyć / po­łą­czyć/ oglą­dać ma­te­riał na You Tube po­przez wtycz­kę, ser­wer You Tube do­sta­nie in­for­ma­cję o tym. Je­śli je­ste­ście Pań­stwo za­lo­go­wa­ni do ser­wi­su You Tube mo­że­cie Pań­stwo ze­zwo­lić na po­łą­cze­nie bez­po­śred­nio z Pań­stwa pro­fi­lu. Moż­na rów­nież wy­lo­go­wać się z You Tube przed od­wie­dze­niem stro­ny in­ter­ne­to­wej KA­EFER. Wię­cej in­for­ma­cji uzy­ska­cie Pań­stwo po prze­czy­ta­niu po­li­ty­ki pry­wat­no­ści You Tube.

KA­EFER uży­wa przy­ci­sku by po­łą­czyć się z sie­cią Lin­ke­dIn w kil­ku miej­scach. Jest to tyl­ko link a nie tzw. „wtycz­ka spo­łecz­no­ścio­wa”. Je­śli nie uży­je­cie Pań­stwo przy­ci­sku, żad­na in­for­ma­cja nie zo­sta­nie wy­sła­na do Lin­ke­dIn i tym sa­mym ża­den plik co­okie nie za­gnieź­dzi się w Pań­stwa urzą­dze­niu. Jak tyl­ko uży­je­cie Pań­stwo przy­ci­sku, nie bę­dąc za­lo­go­wa­nym do Lin­ke­dIn, okien­ko do lo­go­wa­nia otwo­rzy się w no­wym oknie po po­twier­dze­niu woli za­lo­go­wa­nia się. Jest to me­to­da two-clicks. W tym przy­pad­ku moż­li­wym jest, że na Pań­stwa twar­dym dys­ku za­gnież­dżą się pli­ki co­okie. KA­EFER nie po­sia­da żad­nej wie­dzy na te­mat da­nych i ich wy­ko­rzy­sty­wa­nia przez Lin­ke­dIn. Stro­ny łą­czą­ce się z Lin­ke­dIn są ob­słu­gi­wa­ne przez Lin­ke­dIn Cor­po­ra­tion. Wię­cej in­for­ma­cji uzy­ska­cie Pań­stwo po za­po­zna­niu się z po­li­ty­ka pry­wat­no­ści Lin­ke­dIn.

 

Stro­na KA­EFER uży­wa ser­wi­su Go­ogle Maps po­przez API. Do­staw­cą jest Go­ogle Inc. Zin­te­gro­wa­ny sys­tem map na stro­nie KA­EFER słu­ży po­ten­cjal­nym Klien­tom, aby do­jazd do sie­dzi­by fir­my był jak naj­do­kład­niej ob­li­czo­ny
w cza­sie i od­le­gło­ści. Jest to zgod­ne z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Aby użyć funk­cji Go­ogle Maps, będą Pań­stwo mu­sie­li za­cho­wać ad­res IP. Go­ogle za­miesz­cza tzw. NID cookies
w Pań­stwa urzą­dze­niu. Ta in­for­ma­cja jest za­zwy­czaj prze­sy­ła­na na ser­wer Go­ogle w USA i tam gro­ma­dzo­na. Do­staw­ca ze swo­jej stro­ny nie ma żad­ne­go wpły­wu na trans­mi­sje da­nych. Wię­cej in­for­ma­cji na ten te­mat znaj­dą Pań­stwo w po­li­ty­ce Go­ogle.

Przed tym jak stro­na KA­EFER po­bie­rze dane z Go­ogle Maps, naj­pierw mu­szą Pań­stwo wy­ra­zić zgo­dę na uży­cie ser­wi­su Go­ogle Maps, od­by­wa się to za po­mo­cą me­to­dy dwóch klik­nięć two- clicks, na stro­nie in­ter­ne­to­wej KA­EFER. Ma­cie Pań­stwo rów­nież moż­li­wość zu­peł­nie zre­zy­gno­wać z ser­wi­su ma­po­we­go i tym sa­mym za­po­biec prze­sy­ła­niu da­nych do ser­we­ra Go­ogle. By tego do­ko­nać, na­le­ży dez­ak­ty­wo­wać pro­gram JAVA SCRIPT na swo­jej prze­glą­dar­ce. W tym wy­pad­ku lo­ka­li­za­tor nie bę­dzie mógł być wię­cej uży­wa­ny przez Pań­stwa.

Bezpieczeństwo danych

Gdy od­wie­dza­cie Pań­stwo stro­nę in­ter­ne­to­wą KA­EFER, wy­ko­rzy­sty­wa­na jest me­tod SSL w po­łą­cze­niu
z naj­wyż­szym stop­niem szy­fro­wa­nia wspie­ra­nym przez Pań­stwa prze­glą­dar­kę. Za­zwy­czaj jest to szy­fro­wa­nie 256 bi­to­we. Je­śli Pań­stwa prze­glą­dar­ka nie prze­twa­rza szy­fru 256 bi­to­we­go KA­EFER uży­wa rów­nież szy­fru 128 bi­to­we­go w tech­no­lo­gii v3. Bez wzglę­du na to, czy po­je­dyn­cza stro­na z wi­try­ny in­ter­ne­to­wej jest trans­mi­to­wa­na w za­szy­fro­wa­nej for­mie, jest ona okre­ślo­na przez za­mknię­ty ekran z klu­czem lub sym­bo­lem za­mknię­cia/​kłód­ki
w dol­nym pa­sku Pań­stwa prze­glą­dar­ki.

Do­dat­ko­wo KA­EFER uży­wa tak­że tech­nicz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych środ­ków ochro­ny, by chro­nić Pań­stwa dane przed po­je­dyn­czy­mi, oka­zjo­nal­ny­mi ata­ka­mi lub pla­no­wa­ny­mi ma­ni­pu­la­cja­mi, czy np. za­gi­nię­ciem czy znisz­cze­niem lub do­sta­niem się do osób trze­cich. Środ­ki ochro­ny są sta­le udo­sko­na­la­ne, zgod­nie z no­wy­mi tech­no­lo­gia­mi.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi mają Pań­stwo:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.