Za­bez­pie­cze­nie po­wierzch­ni

Zabezpieczenie powierzchni

Chronić to, co ważne

Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to na­brze­że LNG, duży ab­sor­ber gazu w elek­trow­ni, czy też mała kon­struk­cja, na­le­ży chro­nić po­wierzch­nie obiek­tów prze­my­sło­wych na­ra­żo­nych na dzia­ła­nie wia­tru, wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych, wody, tem­pe­ra­tur tech­no­lo­gicz­nych i czyn­ni­ków che­micz­nych

Okre­śle­nie naj­lep­sze­go spo­so­bu ich ochro­ny jest rolą KA­EFE­RA.
Jako spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie izo­la­cji, je­ste­śmy świet­nie przy­go­to­wa­ni do do­star­cza­nia usług, roz­wią­zań i po­my­słów, któ­re nie tyl­ko ochro­nią po­wierzch­nie obiek­tów prze­my­sło­wych, ale tak­że zwięk­szą ich ży­wot­ność i wy­daj­ność

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Jacek Nagodziński

Dyrektor Oddziału Płock

Przygotowanie powierzchni::

Nasze portfolio usług w zakresie ochrony powierzchni

Pla­no­wa­nie, kon­cep­cja, roz­wój i pro­jek­to­wa­nie


Przygotowanie powierzchni


Serwis i konserwacja


Inspekcja i badania


Zarządzanie projektem i jakością


Portfolio Grupy KAEFER w zakresie przygotowania powierzchni metalowych i betonowych obejmuje:

Ob­rób­ka stru­mie­nio­wo-ścier­na z uży­ciem róż­nych ro­dza­jów ma­te­ria­łu ścier­ne­go o róż­nych roz­mia­rach.


Ul­tra wy­so­ko­ci­śnie­nio­wy stru­mień wody o wy­daj­no­ści do 275,79 MPa


In­duk­cyj­ny sys­tem grzew­czy do usu­wa­nia gru­bych po­włok fo­lio­wych i pa­syw­nych sys­te­mów ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej ze sta­li wę­glo­wej.


Czyszczenie elektronarzędzi i narzędzi ręcznych


Czysz­cze­nie wodą pod wy­so­kim ci­śnie­niem do 30,34 MPa w celu usu­nię­cia bru­du, tłusz­czu i ole­ju.


 

Powłoki

Z powodzeniem chronimy powierzchnie stalowe i betonowe

  • Powłoki epok­sy­do­we (epok­sy­dy stan­dar­do­we, fe­no­lo­we lub no­wo­la­ko­we), rów­nież wzmoc­nio­ne włók­na­mi i ma­ta­mi.
  • Powłoki z krze­mia­nu cyn­ku
  • Powłoki Vinylester, również płatki szklane i włókna wzmocnione
  • Powłoki gumowe: kauczuk naturalny i syntetyczny, wulkanizowany na zimno i na gorąco

Korozja pod izolacją

Ko­ro­zja pod izo­la­cją jest za­gro­że­niem dla sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go prze­my­słu.
Pro­ces ko­ro­zji jest w więk­szo­ści przy­pad­ków do­brze ukry­ty pod izo­la­cją i sta­je się wi­docz­ny do­pie­ro w efek­cie po­waż­nych uszko­dzeń sys­te­mu.
Opra­co­wa­li­śmy wła­sne me­to­dy wal­ki z ko­ro­zją pod izo­la­cją, np. po­przez opra­co­wa­nie wy­tycz­nych do­ty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji sys­te­mu po­włok, zde­fi­nio­wa­nie naj­lep­szych prak­tyk w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia sys­te­mu izo­la­cji, aby za­po­biec prze­do­sta­wa­niu się wody i ko­ro­zji pod izo­la­cją