Rozwiązania dostępowe / Rusz­to­wa­nia

Dostęp jest sukcesem

Pierw­szym kro­kiem na dro­dze do re­ali­za­cji am­bit­ne­go pro­jek­tu in­ży­nie­ryj­ne­go jest uzy­ska­nie do­stę­pu do wszyst­kich wy­ma­ga­nych fron­tów ro­bót. Wy­ma­ga­nia klien­ta pod wzglę­dem kształ­tu i roz­mia­rów za­sto­so­wa­nych roz­wią­zań mogą być zróż­ni­co­wa­ne. KA­EFER ofe­ru­je całe spek­trum roz­wią­zań, któ­re po­zwo­lą spro­stać na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cym i trud­nym pro­jek­tom, po­cząw­szy od rusz­to­wań i do­stę­pu li­no­we­go, a skoń­czyw­szy na pod­no­szo­nych plat­for­mach i in­nych spe­cja­li­stycz­nych me­to­dach.

Wy­cho­dzi­my poza ofe­ro­wa­nie ma­te­ria­łów i usług nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji Pań­stwa pro­jek­tów. In­no­wa­cje, ta­kie jak na­sze opro­gra­mo­wa­nie de­dy­ko­wa­ne za­rzą­dza­niu rusz­to­wa­nia­mi, za­pew­nia­ją spraw­ne i pro­fe­sjo­nal­ne za­rzą­dza­nie obiek­tem w celu mak­sy­ma­li­za­cji oszczęd­no­ści i uspraw­nie­nia prze­pły­wu pra­cy.

Krót­ko mó­wiąc: kom­plek­so­we roz­wią­za­nia z za­kre­su tech­no­lo­gii do­stę­pu KA­EFER za­pew­nia­ją nie tyl­ko nie­zbęd­ne na­rzę­dzia, ale tak­że oszczęd­ność cza­su, pie­nię­dzy i pra­cy wło­żo­nej w uzy­ska­nie do­stę­pu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Michał Szudyga

Dyrektor Handlowy

RUSZTOWANIA

Wspieranie projektu od podstaw

Zanim rozpoczniemy prace, każdy nasz projekt rozpoczynamy od rozmowy z klientem, w celu znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania. W KAEFER badamy jak najwięcej możliwych opcji, aby znaleźć najbardziej opłacalny i efektywny sposób zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Zapewniamy niezawodne, wydajne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie tradycyjnych rusztowań.

Nasze usługi w zakresie rusztowań:

Oferujemy kompleksowe wykonanie prac na wysokości z zastosowaniem rusztowań w systemie LAYHER Allround:

  • Projektowanie rusztowań
  • Nadzór
  • Montaż/Demontaż rusztowań
  • Wynajem rusztowań

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski,  w szczególności dla:

  • Zakładów Przemysłowych
  • Elektrowni
  • Budowy mostów

Dostęp linowy

Do­stęp li­no­wy jest ge­nial­ny w swej pro­sto­cie. Szyb­ko sta­je się pre­fe­ro­wa­nym spo­so­bem do­stę­pu w bran­żach ta­kich jak prze­mysł naf­to­wy, ga­zo­wy, pe­tro­che­micz­ny, ener­ge­tycz­ny, bu­dow­la­ny i w śro­do­wi­sko­wo wraż­li­wych ob­sza­rach. Me­to­da ta mi­ni­ma­li­zu­je ry­zy­ko i mak­sy­ma­li­zu­je ela­stycz­ność świad­cze­nia usług.
KA­EFER za­pew­nia wy­so­ko wy­szko­lo­nych, kom­pe­tent­nych spe­cja­li­stów, wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych w sztu­ce tech­ni­ki li­no­wej i w do­stę­pie do trud­nych ob­sza­rów. Za­pew­nia­my rów­nież szko­le­nia pro­wa­dzo­ne przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­struk­to­rów po­sia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat IRA­TA (In­du­strial Rope Ac­cess Tra­de As­so­cia­tion).
Do­stęp li­no­wy może być łą­czo­ny z in­ny­mi na­szy­mi roz­wią­za­nia­mi w celu mak­sy­ma­li­za­cji zin­te­gro­wa­nych usług i wy­daj­no­ści np.: z in­spek­cją spa­wal­ni­czą, in­spek­cją NDT, izo­la­cją, ochro­ną po­wierzch­ni i ochro­ną prze­ciw­po­ża­ro­wą.

Platformy podnośne

Wybór najlepszej platformy dla swojego zadania

Od podnośników nożycowych po wysięgniki, podnoszone platformy robocze są idealnym rozwiązaniem zapewniającym tymczasowy dostęp i wysoko położonych obszarów. Zaletą tych platform jest ich elastyczność – można je ustawić dokładnie tam, gdzie są potrzebne, a ich przemieszanie na miejsce jest szybkie i łatwe. W zależności od potrzeb, Grupa KAEFER może dostarczyć najbardziej wszechstronne platformy z certyfikowaną i profesjonalnyą siłą roboczą.