Pra­ce me­cha­nicz­ne

Prace mechaniczne

Nasz zakres prac:

KA­EFER wy­ko­nu­je pra­ce tech­no­lo­gicz­ne i kon­struk­cyj­ne zwią­za­ne z:

  • montażem układów technologicznych w tym rurociągów,
  • montażem układów transportu,
  • montażem konstrukcji stalowych.

 

Po­wyż­sze pra­ce wy­ko­nu­je­my w obiek­tach prze­my­sło­wych, za­kła­dach pro­duk­cyj­nych i za­kła­dach ener­ge­tycz­nych, w ra­mach prac:

  • remontowych,
  • modernizacyjnych i
  • budowlanych

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Michał Szudyga

Dyrektor Handlowy

Marcin Dziwiński

Dyrektor Oddziału Zabrze