Izo­la­cje prze­my­sło­we

Całe spektrum izolacji przemysłowych – mamy je pod kontrolą

Izolacje są obecne wszędzie. I w każdym miejscu, w którym zostały zastosowane, spełniają ważną funkcję. Mówiąc prościej, izolacja utrzymuje gorącym to co ma pozostać gorące i zimnym to co ma pozostać zimne. Ale interesująco zaczyna być wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę wyzwania związane z opracowaniem, tworzeniem i dopasowaniem izolacji do zaawansowanych technologicznie zastosowań przemysłowych. To specjalność KAEFER. Od izolacji termicznej i kriogenicznej po ochronę przed hałasem i izolację akustyczną, z zastosowaniem materaców izolacyjnych i kaset akustycznych – KAEFER dostarcza innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, które chronią, konserwują i zapewniają wydajność oraz funkcjonowanie nowoczesnego przemysłu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Michał Szudyga

Dyrektor Handlowy

Izolacje przemysłowe, ciepłochronne i zimnochronne

Izo­la­cja ter­micz­na ma głę­bo­ki sens. Nie cho­dzi tyl­ko o utrzy­ma­nie cie­pła i chło­du oraz re­duk­cję kosz­tów. W cza­sach zwięk­szo­ne­go na­ci­sku na ochro­nę śro­do­wi­ska, re­duk­cję śla­du wę­glo­we­go i zu­ży­cia ener­gii, izo­la­cja ter­micz­na jest waż­niej­sza niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej.

KA­EFER S.A. ofe­ru­je kom­plek­so­wą usłu­gę z za­kre­su dia­gno­sty­ki izo­la­cji na in­sta­la­cjach prze­my­sło­wych. Nasi spe­cja­li­ści do­ko­nu­ją prze­glą­du in­sta­la­cji i okre­śla­ją kon­dy­cję jej izo­la­cji oraz zwią­za­ne z nią po­trze­by klien­ta.

W re­ali­za­cji w/​w usłu­gi sto­su­je­my ta­kie me­to­dy, jak: ter­mo­wi­zja i au­dyt TIP­CHECK, okre­śla­ją­cy po­ziom strat cie­pła in­sta­la­cji, sza­cu­ją­cy moż­li­we do osią­gnię­cia oszczęd­no­ści i okres zwro­tu po­nie­sio­nych na in­we­sty­cję środ­ków. Po­sia­da­my wła­sny dział pro­jek­tu­ją­cy izo­la­cje prze­my­sło­we. Nasi spe­cja­li­ści są eks­per­ta­mi w za­kre­sie wy­mo­gów i po­ten­cjal­nych pro­ble­mów

zwią­za­nych z izo­la­cja­mi in­sta­la­cji w wie­lu bran­żach, m.in. ra­fi­ne­ryj­nej, ener­ge­tycz­nej, che­micz­nej, LNG, spo­żyw­czej etc.

Dział Pro­jek­to­wy KA­EFER S.A. jest go­tów w każ­dej chwi­li wes­przeć na­szych Klien­tów w in­ten­syw­nych dzia­ła­niach na rzecz znacz­nej re­duk­cji strat ener­gii, zmniej­sze­nia kosz­tów oraz ochro­ny śro­do­wi­ska.

Nasze zakresy prac

Ob­li­cze­nia ter­mo­dy­na­micz­ne i po­mia­ry wy­ko­nu­je­my w opar­ciu o wła­sne pro­gra­my oraz de­dy­ko­wa­ną me­to­dę ele­men­tów skoń­czo­nych. Na­sze usłu­gi obej­mu­ją:

 • O bliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Wymiarowanie systemów izolacyjnych z uwzględnieniem czynników ekologicznych i ekonomicznych.
 • Opracowanie koncepcji izolacji wysokotemperaturowych i kriogenicznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie testów funkcjonalnych złożonych systemów izolacyjnych, we własnych laboratoriach.
 • Projektowanie systemów izolacyjnych w programach 3D CAD.
 • Kwalifikacja materiałów i systemów.

Izolacja termiczna: obszary zastosowań

 • Elektrownie
 • Rafinerie
 • Przemysł chemiczny
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Przemysł drzewny i papierniczy
 • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
 • Zbiorniki magazynowe gazu ziemnego
 • Elektrownie wykorzystujące biomasę
 • Technologia środowiskowa

Izolacja zimnochronna: obszary zastosowań

 • Instalacje LNG i do produkcji etylenu
 • Składowanie kriogeniczne
 • Zakłady wytwarzające CO2
 • Zakłady skraplania gazu
 • Rurociągi
 • Statki
 • Zbiorniki

Izolacje kriogeniczne

KA­EFER ma po­nad 40-let­nie do­świad­cze­nie w dzie­dzi­nie izolacji kriogenicznych w tym instalacji LNG.
Ofe­ru­je­my sze­ro­ki za­kres usług i roz­wią­zań dla ca­łe­go łań­cu­cha do­staw gazu – od wy­so­ko­wy­daj­nej izo­la­cji w ga­zow­niach i ru­ro­cią­gach po zbior­ni­ki ma­ga­zy­no­we i trans­por­to­we.

KA­EFER obej­mu­je swo­ją ofer­tą cały łań­cuch ope­ra­cji produkcji i transportu skroplonych gazów oraz LNG, od fazy ba­dań po od­biór:

 • Skraplanie
 • Przechowywanie
 • Załadunek i rozładunek
 • Wysyłka
 • Regazyfikacja

Produkty i usługi Grupy KAEFER

 • Izolacja rurociągów i instalacji gazowych, podpory rurociągów o dużym zagęszczeniu.Systemy z pianki natryskowej, rozwiązania izolacji próżniowej.
 • Rozwiązania w zakresie transportu płynów, magazynowanie energii kriogenicznej.
 • Usługi w zakresie napraw na linii i poza linią produkcyjną zbiorników kriogenicznych i rurociągów.


Nasza oferta

 • Inżynieria i projektowanie, badania i rozwój procesów.
 • Aprobaty, certyfikaty produktów i akredytacje.
 • Dostawa materiałów, produkcja bloków piankowych i obróbka skrawaniem,
 • Technologia PUR, PIR, izolacji kauczukowych i FOAMGLAS.
 • Produkcja płyt warstwowych / hybrydowych płyt izolacyjnych.
 • Usługi instalacyjne i doradcze.

 

Ochrona przed hałasem i akustyka

KA­EFER ofe­ru­je in­no­wa­cyj­ne i do­sto­so­wa­ne do po­trzeb roz­wią­za­nia, po­zwa­la­ją­ce na efek­tyw­ne ra­dze­nie so­bie z ha­ła­sem.
Nasi in­ży­nie­ro­wie ana­li­zu­ją po­ziom ha­ła­su i jego źró­dła za po­mo­cą naj­no­wo­cze­śniej­szych urzą­dzeń i opra­co­wu­ją środ­ki ochro­ny przed ha­ła­sem, któ­re są do­kład­nie i in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne do każ­de­go obiek­tu lub bu­dyn­ku. Są one te­sto­wa­ne i opra­co­wy­wa­ne w na­szym wła­snym la­bo­ra­to­rium aku­stycz­nym, w któ­rym znaj­du­je się sta­no­wi­sko do te­stów ścian i izo­la­cji rur. Ozna­cza to, że mo­że­my za­ofe­ro­wać na­szym klien­tom wy­so­kiej ja­ko­ści po­chła­nia­cze dźwię­ku, obu­do­wy aku­stycz­ne, ekra­ny aku­stycz­ne oraz izo­la­cje rur i zbior­ni­ków od­po­wia­da­ją­ce wy­ma­ga­niom za­rów­no aku­stycz­nym jak i ter­micz­nym klien­ta.

Nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o re­duk­cję ha­ła­su, czy też o opty­ma­li­za­cję aku­sty­ki i po­chła­nia­nie dźwię­ków na stat­kach i jed­nost­kach mor­skich, w za­kła­dach prze­my­sło­wych, po­miesz­cze­niach lub bu­dyn­kach, KA­EFER dys­po­nu­je teo­re­tycz­ną i prak­tycz­ną wie­dzą fa­cho­wą, dzię­ki któ­rej za­ło­żo­ny cel moż­na osią­gnąć w spo­sób efek­tyw­ny rów­nież pod wzglę­dem kosz­to­wym.

Za­kres na­szych usług i roz­wią­zań w Gru­pie KA­EFER

Opra­co­wu­je­my au­tor­skie pro­jek­ty, szko­le­nia aku­stycz­ne i se­mi­na­ria dla pra­cow­ni­ków oraz klien­tów we wszyst­kich za­kre­sach.

Po­nad­to za­pew­nia­my:

Akustyka przemysłowa
 • Pomiary hałasu/drgań, analiza hałasu
 • Planowanie emisji hałasu, hałasu w miejscu pracy, symulacje
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem

 

Akustyka pomieszczeń i budynków / budownictwo
 • Pomiary hałasu, analiza hałasu
 • Przygotowywanie raportów akustycznych i przewidywań akustycznych
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem
 • Optymalizacja akustyki w pomieszczeniach, pochłanianie dźwięku w budynkach

 

Akustyka statków i obszarów morskich
 • Pomiary hałasu/drgań, analiza
 • Przygotowywanie raportów i prognoz akustycznych
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem

 

Laboratorium
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem
Laboratorium akustyczne KAEFER


Nasza oferta

In­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do wy­ko­na­nia izo­la­cji ją­dro­wej.

Operatorzy i producenci elektrowni jądrowych mają wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa, niezawodności i jakości wykonywanych prac, oraz konserwacji i naprawy swoich obiektów. KAEFER spełnia te rygorystyczne wymagania dzięki zastosowaniu wysokowydajnych systemów izolacji i ochrony przeciwpożarowej oraz oferuje swoim klientom szeroki wachlarz dedykowanych rozwiązań. W zależności od lokalizacji i specyfikacji projektu, stosuje się pełną izolację metalową, kasetową lub materacową, jak również specjalnie opracowane i przetestowane systemy ochrony przeciwpożarowej.

 

KAEFER cieszy się doskonałą reputacją wśród operatorów elektrowni jądrowych na całym świecie. Inżynierowie KAEFER są obecni w Brazylii, Rosji, RPA, Francji, Szwajcarii i Finlandii.

Kwa­li­fi­ko­wa­ne sys­te­my izo­la­cyj­ne gru­py KA­EFER dla elek­trow­ni ją­dro­wych

Metalowa izolacja refleksyjna

Skrzyn­ki o du­żej sztyw­no­ści wy­ko­na­ne z blach ze sta­li nie­rdzew­nej, zmon­to­wa­ne me­to­dą zgrze­wa­nia punk­to­we­go, wypełniane tylko foliami ze stali nierdzewnej. Łączone za pomocą szybkozłączy mocujacych.

Izolacja kasetowa

Skrzynki o dużej sztywności wykonane z blach ze stali nierdzewnej, zmontowane metodą zgrzewania punktowego, wypełniona materiałem włóknistym.

Izolacja materacowa

Miekka mata wykonana z włókna szklanego i połączona włóknem szklanym. Wypełnienie materiałem włóknistym. Łączenie za pomocą haków i zapięć pętelkowych

Metalowa izolacja refleksyjna
Metalowa izolacja kasetowa
Metalowa izolacja materacowa

Inżyniering

 • Ponad 30 lat doświadczenia i wiedzy specjalistycznej
 • Indywidualny projekt 3D
 • W pełni konfigurowalne systemy izolacyjne opracowane we własnym zakresie, bez ograniczeń
 • Testowane pod kątem warunków LOCA (Wypadek związany z utratą płynu chłodzącego) i właściwości termicznych, bez ograniczeń
 • W pełni odtwarzalna dokumentacja

Wykonawstwo

 • Najwyższa jakość produkcji dzięki standaryzacji KAEFER
 • Brak ograniczeń w zakresie wymagań klienta
 • Montaż wstępny i kontrola przed wysyłką
 • Ostateczne zatwierdzenie każdego modułu przez dział techniczny i przedstawicieli klienta

Działania na terenie obiektu

 • Łatwa i bezpieczna obsługa podczas przestojów
 • Proste planowanie przeglądów i prac konserwacyjnych podczas pracy serwisowej
 • Skrócenie czasu przestoju
 • Niższe dawki łączne promieniowania działającego na personel
 • Wysokowydajne systemy, które można dostosować do istniejącej izolacji