1947 – 1960

1947

Za­rzą­dze­niem Mi­ni­ster­stwa Prze­my­słu i Han­dlu po­wo­ła­no Od­dział Mon­ta­żo­wo­-Izo­la­cyj­ny przy Przed­się­bior­stwie Bu­dow­nic­twa Prze­my­sło­we­go w Za­brzu. Wszedł on w skład in­ne­go za­kła­du – Przed­się­bior­stwa Bu­do­wy Pie­ców Prze­my­sło­wych. Od­dział mie­ścił się w Za­brzu i li­czył za­le­d­wie kli­ku pra­cow­ni­ków umy­sło­wych i fi­zycz­nych. Stał się jed­nak pod­wa­li­ną do utwo­rze­nia ogrom­nej fir­my dzia­ła­ją­cej po dziś dzień.

Pro­fil dzia­łal­no­ści fir­my:

  • izolacje ciepło- i zimnochronne
Oddział Montażowo-Izolacyjny przy Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych w Zabrzu

1952

31 grud­nia 1952 r. za­rzą­dze­nie Mi­ni­ster­stwa Ener­ge­ty­ki prze­kształ­ca Od­dział Mon­ta­żo­wo-Izo­la­cyj­ny w Przed­się­bior­stwo Ro­bót Ter­mo­izo­la­cyj­nych TER­MO­IZO­LA­CJA z sie­dzi­bą w Za­brzu.

Prze­rób PRT TER­MO­IZO­LA­CJA w 1953 r. był już 217 razy więk­szy niż w okre­sie po­cząt­ko­wym, a za­trud­nie­nie wzro­sło
43-krot­nie

Stare logo Termoizolacji

1954

Ukoń­cze­nie bu­do­wy biu­row­ca i ma­ga­zy­nu z wła­sną bocz­ni­cą ko­le­jo­wą.
Bu­do­wa wła­snej fa­bry­ki weł­ny żuż­lo­wej na te­re­nie elek­trow­ni w By­to­miu-Szom­bier­kach. Pro­duk­cja ru­szy­ła 1 kwiet­nia.

Dzia­łal­ność fir­my:

• prze­ję­cie dzia­łu ro­bót ob­mu­rzy ko­tłów od Energomontażu
• ro­bo­ty izo­la­cyj­ne na stat­kach prze­zna­czo­nych na eks­port
• pro­duk­cja weł­ny żuż­lo­wej na wła­sne po­trze­by i na eks­port

1957

Re­kor­do­wy bi­lans I de­ka­dy.

Wy­ko­na­nie ro­bót w po­rów­na­niu z pierw­szym ro­kiem dzia­łal­no­ści jest o 682 razy więk­sze.

Przed­się­bior­stwo li­czy nie­mal 1200 pra­cow­ni­ków.


1960 – 1980

Dzie­się­cio­le­cie 1960 – 1970 to roz­wój dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej, okres eks­pan­sji fir­my na ryn­ki za­gra­nicz­ne – wy­ko­ny­wa­nie ro­bót, pro­duk­cja TER­MO­IZO­LA­CJA była obec­na na du­żych pla­cach bu­do­wy poza gra­ni­ca­mi na­sze­go kra­ju, m.in.: w Niem­czech (m.in. w elek­trow­niach: Nie­de­raus­sem, Neu­rath, Arz­berg, Scho­lven, Schwan­dorf, Neu­hof, Man­n­he­im, Be­xbach, Ib­ben­bu­ren, Vo­er­de, Vol­klin­gen, Ros­sle­ben, Nun­chritz, Klo­ster­fel­de, w Za­kła­dach Sa­mo­cho­do­wych Opel, Ra­fi­ne­rii Fina), w Au­strii (Fun­der w St. Veit), w Fin­lan­dii (Jy­räsky­lä, Lap­pe­en­ran­ta, Lah­ti), na Wę­grzech (Gy­on­gy­os), w Ro­sji (Oren­burg), w daw­nej Ju­go­sła­wii (Ko­so­vo V, Tu­zla III), w Wiet­na­mie, Egip­cie, Ira­nie, Ira­ku, Li­bii, Gre­cji (Ko­za­ni), Tur­cji (Tun­bi­lek), Ma­ro­ku, In­do­ne­zji, Mon­go­lii, Gha­nie oraz w In­diach (Ko­ra­di).

1961

Po­wsta­je więk­szy biu­ro­wiec przy ul. Pa­dlew­skie­go 6, gdzie do dnia dzi­siej­sze­go mie­ści się sie­dzi­ba fir­my w Za­brzu.

Pro­fil dzia­łal­no­ści fir­my:
• ro­bo­ty an­ty­ko­ro­zyj­ne
• izo­la­cje ognio­chron­ne

Siedziba KAEFER S.A. w Zabrzu
Budowa Elektrowni Turów Blok nr 2 oddany do rozruchu
Budowa Elektrowni Turów Chłodnie kominowe, 101 m wysokości, 80 m średnicy dolnej
Budowa Elektrowni Turów - Montaż TG-1

1964

Fir­ma otwie­ra wła­sną pra­cow­nię pro­jek­to­wą opra­co­wu­ją­cą do­ku­men­ta­cję na ro­bo­ty izo­la­cyj­ne i ob­mu­rza ko­tłów.

Pro­fil dzia­łal­no­ści fir­my:
• pro­jek­to­wa­nie w za­kre­sie izo­la­cji ter­micz­nych
na obiek­tach ener­ge­tycz­nych i prze­my­sło­wych
• kom­plek­so­we wy­ko­naw­stwo wraz z mon­ta­żem rusz­to­wań
• opra­co­wy­wa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wo-kosz­to­ry­so­wych na ro­bo­ty izo­la­cyj­ne i ob­mu­rza ko­tłów

Pracownia projektowa
Proporczyk Termoizolacji

1968

Na ba­zie TER­MO­IZO­LA­CJI po­wsta­je Przed­się­bior­stwo Ro­bót Ter­mo­izo­la­cyj­nych i An­ty­ko­ro­zyj­nych „Izo­kor” z sie­dzi­bą w Płoc­ku. W tym sa­mym roku na ba­zie Ter­mo­izo­la­cji po­wsta­je rów­nież Przed­się­bior­stwo Izo­la­cyj­ne i An­ty­ko­ro­zyj­ne „Mal­mor” z sie­dzi­bą w Gdań­sku oraz szko­ła przy­za­kła­do­wa w Tar­no­wie, kształ­cą­ca no­wych pra­cow­ni­ków TER­MO­IZO­LA­CJI.

Lokalizacje pod koniec lat 70-tych
Lokalizacje pod koniec lat 70-tych

1980 – 2000

1987

W uzna­niu wy­bit­nych za­sług za­ło­gi w roz­wo­ju go­spo­dar­czym kra­ju, za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie po­stę­pu tech­nicz­ne­go i ter­mi­no­wą re­ali­za­cje pla­nów pro­duk­cyj­nych, Rada Pań­stwa nada­ła PRT Ter­mo­izo­la­cja w Za­brzu Or­der Sztan­da­ru Pra­cy II kla­sy.

Nadanie Termoizolacji Orderu Sztandaru Pracy

1991

Nowa rze­czy­wi­stość po 1989 roku to zmia­ny nie tyl­ko po­li­tycz­ne i spo­łecz­ne, ale i go­spo­dar­cze – funk­cjo­no­wa­nie w ra­mach go­spo­dar­ki wol­no­ryn­ko­wej wy­ma­ga­ło zu­peł­nie in­ne­go po­dej­ścia do za­rzą­dza­nia, pra­cy, sprze­da­ży, po­zy­ski­wa­nia no­wych kon­tra­hen­tów i zle­ceń. Jako za­kład pań­stwo­wy prze­kształ­ca­ją­cy się z spół­kę ak­cyj­ną Ter­mo­izo­la­cja mu­sia­ła spro­stać no­wym wy­zwa­niom.

Za­rząd chcąc utrzy­mać fir­mę w do­brej kon­dy­cji wy­ka­zał się dużą ela­stycz­no­ścią, do­sko­na­le wpi­su­jąc dzia­ła­nia spół­ki w spe­cy­fi­kę no­we­go ryn­ku. Ter­mo­izo­la­cja na­dal funk­cjo­no­wa­ła bar­dzo do­brze, by w koń­cu za­ist­nieć w glo­bal­nym biz­ne­sie jako czło­nek sil­nej gru­py świa­to­we­go kon­cer­nu KA­EFER.

Izolacje przemysłowe

1993

PRT Ter­mo­izo­la­cja Za­brze SA prze­obra­ża się w spół­kę ak­cyj­ną Ter­mo­izo­la­cja – Hol­ding SA.

W skład hol­din­gu wcho­dzą: Ter­mo­izo­la­cja – Hol­ding SA i spół­ki cór­ki: Ter­mo­izo­la­cja Śląsk Sp. z o.o., Ter­mo­izo­la­cja Za­chód Sp. z o.o., Ter­mo­izo­la­cja Oświę­cim Sp. z o.o., Za­kła­dy Tech­nicz­ne “Ter­mo­sprzęt” Sp. z o.o.

Elektrownia Opole

2000 – Obecnie

2002

TER­MO­IZO­LA­CJA wcho­dzi w struk­tu­ry świa­to­we­go kon­cer­nu tech­no­lo­gicz­ne­go KA­EFER –
– świa­to­we­go li­de­ra w dzie­dzi­nie izo­la­cji prze­my­sło­wych i tech­no­lo­gii to­wa­rzy­szą­cych, re­pre­zen­to­wa­ne­go wów­czas po­przez spół­ki, od­dzia­ły i pro­jek­ty Jo­int-Ven­tu­re w po­nad 30 kra­jach – od Ka­na­dy po­przez Eu­ro­pę Za­chod­nią po Au­stra­lię. Kon­cern ofe­ru­je spe­cja­li­stycz­ne pro­duk­ty i usłu­gi tak­że w za­kre­sie bu­do­wy stat­ków, plat­form mor­skich, ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej oraz an­ty­ko­ro­zyj­nej.

2005

W 2005 r. spół­ka IZO­KOR Płock S.A. we­szła w skład Gru­py KA­EFER.

2007

W 2007 roku Ter­mo­izo­la­cja ob­cho­dzi­ła swo­je 60-le­cie.

Z tej oka­zji po­wsta­ła kro­ni­ka pod­su­mo­wu­ją­ca sześć­dzie­się­cio­le­cie ist­nie­nia spół­ki.

Kronika Termoizolacji

2008

W 2008 r. TER­MO­KOR – BEŁCHATÓW Sp. z o.o. wszedł w struk­tu­ry kon­cer­nu KA­EFER.

2009

Po­łą­cze­nie sio­strza­nych spół­ek IZO­KOR Płock​ i TER­MO­IZO­LA­CJA oraz wejście firmy Wiezat w skład Grupy KAEFER

2015

KA­EFER S.A. wdra­ża w Spół­ce na­rzę­dzia Lean, sta­le zwięk­sza­jąc efek­tyw­ność pra­cy i do­sko­na­ląc pro­ce­sy.

2018

50 lat edu­ka­cji w Za­sad­ni­czej Szko­le Za­wo­do­wej w KA­EFER S.A.

W 1968 roku otwar­to Za­sad­ni­czą Szko­łę Za­wo­do­wą przy PRT Ter­mo­izo­la­cja, szko­lą­cą mło­dzież w za­wo­dzie „mon­ter izo­la­cji bu­dow­la­nej”. W dniu 01.09.1968 roku roz­po­czę­ło w niej na­ukę 41 uczniów.
Szko­ła prze­trwa­ła prze­mia­ny ustro­jo­we pań­stwa, licz­ne re­for­my edu­ka­cyj­ne oraz re­struk­tu­ry­za­cje i zmia­ny wła­sno­ścio­we we­wnątrz fir­my. Było to moż­li­we dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu wie­lu lu­dzi, któ­rzy po­tra­fi­li prze­wi­dy­wać po­trze­by ryn­ku i w za­leż­no­ści od nich wła­ści­wie mo­dy­fi­ko­wać pro­gram i for­my szko­le­nia. W cią­gu mi­nio­nych 50-ciu lat szko­łę w Tar­no­wie ukoń­czy­ło 1409 ab­sol­wen­tów, w tym 46 pań.

Pla­ców­ka kształ­ci w za­wo­dach „mon­ter izo­la­cji prze­my­sło­wej”,  „bla­charz izo­la­cji prze­my­sło­wej” oraz „mu­rarz pie­ców prze­my­sło­wych”.
W roku szkol­nym 2018/​2019 do szko­ły uczęsz­cza 125 uczniów.
Ewe­ne­men­tem na ska­lę kra­jo­wą jest fakt za­trud­nia­nia przez KA­EFER SA
wszyst­kich chęt­nych ab­sol­wen­tów.

Uczniowie i kadra Zasadniczej Szkoły Zawodowej KAEFER S.A.

2019

WIE­ZAT ​wszedł w struk­tu­ry KA­EFER S.A. jako Od­dział WIE­ZAT.

2022

KA­EFER S.A. na­le­ży obec­nie do mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­cer­nu KA­EFER, któ­ry sku­pia naj­więk­sze fir­my z bran­ży izo­la­cyj­nej w po­nad 30 kra­jach świa­ta i za­trud­nia pra­cow­ni­ków po­nad 50 na­ro­do­wo­ści.

KA­EFER S.A. po­wsta­ła w wy­ni­ku po­łą­cze­nia dwóch sio­strza­nych spół­ek IZO­KOR Płock S.A. i TER­MO­IZO­LA­CJA S.A., któ­re od dzie­się­cio­le­ci są obec­ne na pol­skim i eu­ro­pej­skim ryn­ku izo­la­cji prze­my­sło­wych i za­bez­pie­czeń an­ty­ko­ro­zyj­nych.

Do Gru­py KA­EFER w Pol­sce na­le­ży rów­nież TER­MO­KOR KA­EFER Sp. z o.o.


1947 – 2022

Jako bez­po­śred­ni na­stęp­ca praw­ny Ter­mo­izo­la­cji S.A. oraz Izo­ko­ru Płock S.A., KA­EFER ob­cho­dzi w tym roku Ju­bi­le­usz 75-le­cia obec­no­ści na pol­skim ryn­ku.

Pro­fil dzi­ałal­no­ści fir­my:

  • Izo­la­cje prze­my­sło­we, cie­pło­chron­ne i zim­no­chron­ne, kriogeniczne, akustyczne, izolacje obiektów jądrowych.
  • Rusztowania
  • Za­bez­pie­cze­nie po­wierzch­ni
  • Pasywna ochrona przeciwpożarowa
  • Fasady przemysłowe
  • Prace mechaniczne
  • Audyty energetyczne