Ma­ga­zyn dla pra­cow­ni­ków, klien­tów i part­ne­rów K-WERT 2022 już do­stęp­ny!

Ma­ga­zyn dla pra­cow­ni­ków, klien­tów i part­ne­rów K-WERT 2022 już do­stęp­ny!

Z radością udostępniamy coroczny magazyn dla pracowników, klientów i partnerów K-WERT!
Daje on do­sko­na­ły wgląd w to, co dzie­je się w róż­nych kra­jach i re­gio­nach KA­EFER. To świat KAEFER roku 2022 – w pigułce.

Dzię­ki du­żej róż­no­rod­no­ści te­ma­tów i cie­ka­wych ar­ty­ku­łów, K-WERT jest obo­wiąz­ko­wą po­zy­cją dla wszyst­kich, któ­rzy chcą wie­dzieć, co dzie­je się w świe­cie KA­EFER. Mi­łej lek­tu­ry!