Page path:


Zarząd KAEFER S.A.

 

Dyrektor Zarządzający (CEO)

Jarosław Pietrzyk, CEO

Jarosław Pietrzyk

Ma­na­ger z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w Sek­to­rze Bu­dow­nictwa Przemysłowego. Przez lata pia­sto­wał sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze, głów­nie w Pol­sce, ale tak­że w Li­bii. Wie­lo­let­ni pra­cow­nik Mo­sto­stal Za­brze S.A., gdzie przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce zależnej w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie przez okres 2 lat funk­cję Wi­cepre­ze­sa Za­rzą­du w Mostostal Zabrze S.A. W struk­tu­rach KA­EFER S.A. - od paź­dzier­ni­ka 2018 roku.

Pan Ja­ro­sław Pie­trzyk po­sia­da ty­tuł ma­gi­stra in­ży­nie­ra uzyskany na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz dy­plom ukończenia studiów podyplomowych opartych na strukturze programu MBA, prowadzonych przez SGH w Warszawie.

 

Dyrektor Operacyjny (COO)

Mariusz Łotowski

Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży izolacji termicznych. Pracował m.in. w R&M Izomar Sp. z o.o. i BIS Izomar Sp. z o.o. na stanowiskach Kierownika Projektu, Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora Działu Izolacji Termicznych i Dyrektora Operacyjnego. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu BIS IZOMAR Sp. z o.o. W strukturach KAEFER i zarządzie KAEFER S.A. - od 2013 roku.

Pan Mariusz Łotowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowo studia na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ICAN (the Harvard Business school program).